Available courses

ศึกษาเกี่ยวกับนิยามของภาพเชิงเลข แหล่งกำเนิดภาพ ตัวแทน (Representation) ภาพฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ ระบบประมวลผลภาพเบื้องต้น ระบบภาพ 2 มิติ การแปลงภาพ อัลกอริทึม การบีบอัดภาพอิมเมจเซกเมนต์เตชัน อิมเมจเอนฮานซ์เมนต์และรีสโตร์เตชันและการประยุกต์ใช้งาน


หลักการวัดและวิธีการวัด ระบบหน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า ความเที่ยงตรงและความแม่นยําในการวัด คลาดเคลื่อนในการวัดและความไม่แน่นอนในการวัด โครงสร้างและหลักการทํางานของขดลวดเคลื่อนที่และการนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดทางไฟฟ้า วงจรบริดจ์ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล การใช้งานออสซิลโลสโคป ทรานสดิวเซอร์พื้นฐานสำหรับเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ การบํารุงรักษาเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือและวิธีวัดทางไฟฟ้า หลักการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าพลังงานกลการควบคุมและป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกใช้สายไฟฟ้า  อุปกรณ์แสงสว่าง และอุปกรณ์ป้องกัน มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า